David Roemer for DuJour

SHOT_04_026_1402DR_B_ADOBERGB.jpg
David Roemer for DuJour

David Roemer for DuJour

SHOT_05_081_1402DR_C_ADOBERGB.jpg
SHOT_05_081_1402DR_E_FullFrame_ADOBERGB.jpg
SHOT_06_044_1402DR_D_ADOBERGB.jpg
SHOT_06_069_1402DR_C_ADOBERGB.jpg
SHOT_07_027_1402DR_D_ADOBERGB.jpg
SHOT_07_027_1402DR_D_CROP_ADOBERGB.jpg
SHOT_09_082_1402DR_B_ADOBERGB.jpg
SHOT_11_087_1402DR_B_ADOBERGB.jpg
SHOT_12_069_1402DR_C_ADOBERGB.jpg